Polityka prywatności i informacja o plikach cookies

I. Ogólne zasady Polityki Prywatności

 1. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies dotyczy zasad postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej www.akademiapotencjalu.pl.
 2. Administratorem strony jest Izabela Zientek w ramach Akademii Potencjału z siedzibą w Katowicach, 40-748.   Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail izientek [@] akademiapotencjalu.pl.
 3. Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 • Administrator (ADO) – Izabela Zientek w ramach Akademii Potencjału.
 • Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.akademiapotencjalu.pl.
 • Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

II. Zasady zbierania danych osobowych

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter, formularz kontaktowy oraz system komentarzy.
  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane w szczególności dla następujących celów:
  a. wysyłanie newslettera,
  b. działań marketingowych, aby informować o nowych wpisach na blogu, o warsztatach, produktach i usługach,
  c. tworzenia baz danych użytkowników,
  d. ulepszenia naszej oferty produktowej,
  e. kontakt w ramach formularza kontaktowego,
 3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
  Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  Zenbox sp. z o.o. – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
  UAB “MailerLite”, Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego Mailerlite, służącego do przesyłania newslettera.
  Disqus, Inc. – w celu korzystania z systemu komentarzy.

 

III. Prawa Użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  prawo do przenoszenia danych,
  prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

.

Wersja z dnia 24.05.2018 r.